Algemene voorwaarden Stopfakers

Sensitive Media B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Oss aan de Spoorlaan 64 (5348KC) handelend onder de naam StopFakers (hierna te noemen: “StopFakers”) verleent hierbij aan Gebruiker (zoals hierna gedefinieerd) het recht om het StopFakers Platform onder de volgende voorwaarden te gebruiken.

Artikel 1: Definities

1.0 Abonnement: de dienstverlening strekkende tot het gedurende de looptijd van het abonnement (al dan niet via internet) aan de Gebruiker ter beschikking stellen van het StopFakers Platform, overeenkomstig deze Gebruikersvoorwaarden.

1.1 Abonnement Basis: de gratis versie (enkel melden).

1.2 Abonnement Pro: de betaalde versie van het Abonnement.

1.3 Abonnement Gold: de betaalde versie van het uitgebreide Abonnement.

1.4 Authenticatiemiddelen: de (combinatie van) gegevens en/of middelen waarmee Gebruiker zich bij StopFakers kan authentiseren, zoals de combinatie van Gebruikersnaam/wachtwoord.

1.5 Gebruiker: de natuurlijk persoon die gebruik maakt of wenst te maken van het StopFakers Platform.

1.6 Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden voor het gebruik van het StopFakers Platform door Gebruiker.

1.7 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, databankrechten, merkrechten, know how, octrooirechten.

1.8 Overeenkomst: de overeenkomst tussen StopFakers en Gebruiker strekkende tot het leveren van het Abonnement aan Gebruiker.

1.9 StopFakers Platform: het door StopFakers ontwikkelde software platform (inclusief achterliggende database), alsmede alle nieuwe en verbeterde versies daarvan.

Artikel 2: Dienstverlening

2.1 StopFakers verleent aan Gebruiker gedurende de looptijd van de Overeenkomst toegang tot het StopFakers Platform.

2.2 De Overeenkomst wordt niet eerder aangegaan dan nadat de Gebruiker door StopFakers is geverifieerd. De verificatie vindt plaats op basis van de door Gebruiker verstrekte gegevens.

2.3 StopFakers zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de Gebruiker schriftelijk vastgelegde afspraken.

2.4 StopFakers is gerechtigd de functionaliteiten van het StopFakers Platform tussentijds uit te breiden en eventuele fouten te herstellen.

2.5 StopFakers zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van het StopFakers Platform voor de Gebruiker te realiseren maar kan niet garanderen dat het StopFakers Platform continu, zonder onderbrekingen en/of fouten, beschikbaar zal zijn voor de Gebruiker.

2.6 StopFakers is gerechtigd het StopFakers Platform tijdelijk buiten gebruik te stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. StopFakers zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden.

2.7 StopFakers is slechts verantwoordelijk voor het aangesloten blijven van het StopFakers Platform op het directe internet, niet voor enige (overige) communicatielijnen en/of netwerkinfrastructuur. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor haar interne infrastructuur.

Artikel 3: Gebruik StopFakers Platform

3.1 Op voorwaarde van volledige naleving van deze Gebruikersvoorwaarden verleent StopFakers hierbij aan Gebruiker een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht.

3.2 Gebruiker mag het StopFakers Platform enkel aanwenden voor legitieme doeleinden en zal geen misbruik maken van, of onrechtmatig gegevens opslaan danwel verspreiden middels het StopFakers Platform, en zal zich niet anderszins onoorbaar gedragen.

3.3 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van het StopFakers Platform en voor de informatie die hij met het StopFakers Platform opvraagt, opslaat, verspreidt en anderszins gebruikt. StopFakers is niet aansprakelijk voor onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de middels het StopFakers Platform verwerkte informatie.

3.4 Gebruiker vrijwaart StopFakers voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van het StopFakers Platform opgeslagen en/of uitgewisselde data of informatie onrechtmatig is. Mocht StopFakers kennis hebben of tot het besef komen dat data of informatie die Gebruiker met behulp van het StopFakers Platform heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal StopFakers prompt handelen om die data of informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal StopFakers aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.

Artikel 4: Gebruik van Authenticatiemiddelen

4.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor de aan hem verstrekte of door hem aangemaakte Authenticatiemiddelen (zoals Gebruikersnamen en wachtwoorden). Gebruiker zal deze persoonlijke Authenticatiemiddelen zorgvuldig behandelen en geheim houden. Gebruiker zal doeltreffende maatregelen nemen om misbruik van Authenticatiemiddelen te voorkomen.

4.2 StopFakers mag ervan uitgaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt met de Authenticatiemiddelen van een Gebruiker ook daadwerkelijk die Gebruiker is. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Authenticatiemiddelen in handen zijn gekomen van onbevoegden of anderszins worden misbruikt, zal Gebruiker StopFakers daarvan onmiddellijk in kennis stellen, onverminderd de eigen verplichtingen van Gebruiker om direct zelf doeltreffende maatregelen te nemen. StopFakers behoudt zich het recht voor om de door onbevoegde Gebruikers opgeslagen informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

4.3 Het is Gebruiker niet toegestaan zijn accountgegevens voor het StopFakers Platform, waaronder in ieder geval begrepen het wachtwoord, aan derden te verstrekken.

Artikel 5: Prijs en betaling

5.1 Voor het Abonnement Pro & Gold te gebruiken voor het StopFakers Platform is Gebruiker de in de Overeenkomst vermelde vergoeding verschuldigd.

5.2 Alle prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.3 Gebruiker is de (periodieke) vergoeding bij vooruitbetaling verschuldigd door middel van een (online) betalingsopdracht op een wijze zoals deze op het moment van betalen wordt aangeboden.

5.4 Indien Gebruiker de verschuldigde vergoeding(en) niet of niet tijdig betaalt, wijst StopFakers de Gebruiker op de betalingsverplichting en gunt StopFakers de Gebruiker een termijn van veertien (14) dagen om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen.

5.5 Indien Gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan StopFakers de vordering uit handen geven, in welk geval Gebruiker naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van StopFakers onverlet.

Artikel 6: Support

6.1 StopFakers zal kosteloos support bieden aan de Gebruiker.

6.2 Hoewel StopFakers haar uiterste best zal doen om iedere kwestie op te lossen, kan StopFakers niet garanderen dat de gegeven antwoorden correct zijn.

6.3 Support wordt uitsluitend geboden via het StopFakers Platform en eventuele andere door StopFakers aangewezen kanalen.

6.4 StopFakers is – gelet op het kosteloze karakter van support – gerechtigd Gebruikers die een bovenmatig beroep doen op support niet langer van support te voorzien.

Artikel 7: Intellectuele Eigendom en vrijwaring

7.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op het StopFakers Platform en de overige werken berusten uitsluitend bij StopFakers, haar licentiegevers of haar toeleveranciers. De Gebruiker verkrijgt slechts de rechten tot gebruik zoals expliciet in deze Gebruikersvoorwaarden is bepaald, en onder de voorwaarden uit deze Gebruikersvoorwaarden.

7.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan om enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enige andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of aan te passen.

7.3 Het is StopFakers toegestaan om technische maatregelen te nemen om het StopFakers Platform te beschermen of ten aanzien van de overeengekomen (gebruiks)restricties met betrekking tot het Abonnement. Het is de Gebruiker niet toegestaan dergelijke technische maatregelen te verwijderen of te ontwijken.

7.4 StopFakers vrijwaart de Gebruiker tegen claims van derden welke gebaseerd zijn op de bewering dat het StopFakers Platform of andere van StopFakers afkomstige materialen inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden, onder de voorwaarde dat de Gebruiker StopFakers onmiddellijk schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van die claim en de afhandeling van de zaak, waaronder begrepen het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan StopFakers. De Gebruiker zal daartoe alle noodzakelijke medewerking verlenen aan StopFakers.

7.5 Indien er ernstige vermoedens zijn dat het StopFakers Platform of eventuele overige door StopFakers aan de Gebruiker verschafte materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend Intellectuele Eigendomsrecht, zal StopFakers – naar haar uitsluitend oordeel – (a) het StopFakers Platform aanpassen zodat er geen sprake meer is van inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van die derden, (b) vergelijkbare diensten aan de Gebruiker aanbieden met vergelijkbare functionaliteit die geen inbreuk maakt op dergelijk rechten van derden, (c) op haar kosten een licentie verkrijgen van deze derden met als doel dat de Gebruiker het StopFakers Platform kan blijven gebruiken, (d) of enig ander redelijke oplossing bieden aan de Gebruiker. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van StopFakers wegens schending van Intellectuele Eigendomsrechten van een derde is geheel uitgesloten.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Onverminderd de overige bepalingen betreffende de aansprakelijkheid van StopFakers, is de totale aansprakelijkheid van StopFakers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal € 5.000,--. (vijfduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.) redelijke kosten die de Gebruiker zou moeten maken om het StopFakers Platform van StopFakers aan de Gebruikersvoorwaarden te laten beantwoorden - deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de Gebruiker wordt ontbonden;

b.) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

c.) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

8.2 Aansprakelijkheid van StopFakers voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Gebruiker, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 8.1, is uitgesloten.

8.3 De aansprakelijkheid van StopFakers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden ontstaat in alle gevallen slechts indien de Gebruiker StopFakers onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en StopFakers ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat StopFakers in staat is adequaat te reageren.

Artikel 9: Garantie

9.1 het StopFakers Platform wordt aan Gebruiker verschaft “as is”. StopFakers garandeert niet dat het StopFakers Platform zonder onderbreking zal functioneren, foutvrij zal zijn of geschikt is voor enig specifiek doel, noch dat de aangeboden informatie volledig zal zijn, of dat fouten of andere problemen zullen worden verholpen in updates c.q. aanpassingen aan het StopFakers Platform.

Artikel 10: Verwerking van persoonsgegevens

10.1 Indien en voor zover StopFakers in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt ter zake waarvan zij de verantwoordelijke is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt StopFakers de persoonsgegevens conform haar privacy statement.

10.2 Gebruiker is ermee bekend dat hij ook eigen verplichtingen heeft onder de AVG, in het bijzonder in het kader van het verwerken van telefoonnummers van derden. Gebruiker zal deze op hem rustende verplichtingen nakomen.

10.3 StopFakers staat er niet voor in dat het gebruik van de het StopFakers Platform onder alle omstandigheden in overeenstemming met de AVG of andere wetgeving is. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van het StopFakers Platform rust uitsluitend bij Gebruiker.

Artikel 11: Duur, annulering, beëindiging en gevolgen van beëindiging

11.1 De Overeenkomst treedt in werking vanaf de datum en voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst.

11.2 Behoudens tijdige opzegging wordt de Overeenkomst inhoudende een Abonnement Pro of Gold na afloop van de dan geldende looptijd automatisch omgezet naar een Abonnement Basis.

11.3 Behoudens tijdige opzegging wordt de Overeenkomst inhoudende een Abonnement Basis automatisch verlengd met een duur die gelijk is aan de initiële duur, met dien verstande dat de Gebruiker na de eerste termijn, of na het eerste jaar als de eerste termijn langer is, gerechtigd is de Overeenkomst maandelijks op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) maand, tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald.

11.4 StopFakers kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen (en Gebruiker middels blokkade de toegang tot het StopFakers Platform ontzeggen):

a.) in het geval de Gebruiker zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt;

b.) in het geval Gebruiker op meer dan incidentele basis informatie inzendt die onjuist is of in strijd is met de wet, openbare orde of goede zeden;

c.) indien StopFakers de exploitatie het StopFakers Platform vanwege gewijzigde wetgeving, bijvoorbeeld wetgeving waarbij het gebruik van de dienst die StopFakers biedt aan Gebruikers wordt verboden, niet langer rendabel acht.

11.5 Bij beëindiging van de Overeenkomst – op welke grond en om welke reden dan ook – vervallen alle aan de Gebruiker op grond van de Overeenkomst verleende rechten automatisch. Alle betalingsverplichtingen van de (voormalig) Gebruiker blijven bestaan en zijn opeisbaar.


11.6 De consument kan de overeenkomst met betrekking tot de abbonementen gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van annulering, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.


a.) De in lid 11.6 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.


b.) Als de consument gebruik maakt van zijn annulering, meldt hij dit binnen het bedenktermijn door middel van een email te sturen naar: info@stopfakers.nl met de vermelding: annulering binnen bedenktijd. Vermeld in de email altijd uw naam en iban nummer!


c.) De ondernemer vergoedt de betaling van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de annulering meldt.


d.) De ondernemer gebruikt voor terugbetaling de methode bankoverschrijving. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 12: Overige bepalingen

12.1 Indien enige bepaling van de Gebruikersvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een bevoegde gerechtelijke instantie of een bevoegd administratief orgaan, zal deze nietigheid of niet-afdwingbaarheid geen gevolgen hebben voor de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden en zullen alle bepalingen die niet worden beïnvloed door deze nietigheid of niet-afdwingbaarheid volledig van kracht en geldig blijven.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag van 1980 is niet van toepassing.

13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of daarmee verband houdende verdere overeenkomsten, zullen in eerste aanleg uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde Nederlandse rechter.