Wie is Stopfakers?

Stopfakers is een handelsnaam van Sensitive Media B.V. (KvK-nummer 85606952), hierna “Stopfakers” genoemd. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens op www.Stopfakers.nl.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Voor Stopfakers is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. We respecteren uw privacy en behandelen uw gegevens altijd vertrouwelijk en volgens de wetgeving.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Stopfakers verwerkt voor de volgende doeleinden:

  1. Het controleren van uw identiteit als onderdeel van het sluiten van de overeenkomst;
  2. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
  3. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
  4. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
  5. Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten van Stopfakers;
  6. Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;
  7. Voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Stopfakers;
  8. Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
  9. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

De door u gegeven toestemming;

Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;

­Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

­De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Stopfakers of van een derde.

Voor de hiervoor als 2 t/m 7 genummerde doeleinden beroept Stopfakers zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigde belang bestaat uit marketingdoeleinden, intern beheer en historisch- en statistisch onderzoek.

Heeft u bezwaar tegen deze verwerkingen van uw persoonsgegevens? Dan leest u verderop in dit privacy statement hoe u een beroep kunt doen op het recht van bezwaar.

Verplichte verstrekking van persoonsgegevens

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan maken we u duidelijk of de verstrekking noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Bovendien vertellen we u wat de mogelijke gevolgen zijn als u de gegevens niet verstrekt. Hierbij is altijd het uitgangspunt dat Stopfakers niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan strikt nodig is.

Worden persoonsgegevens met derden gedeeld?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met partijen die de rol van verwerker hebben, zoals partijen die onze website en e-mailsysteem onderhouden.

Telefoonnummers die door klanten in het systeem zijn ingevoerd, zijn in beginsel niet zichtbaar voor andere klanten. Een telefoonnummer wordt alleen met een klant gedeeld, indien de klant dat specifieke telefoonnummer in het systeem heeft opgevraagd.

Tenslotte delen we uw gegevens met derden die op de website van Stopfakers gebruik maken van cookies. Zie voor meer informatie over deze derden en hun privacy statement ons Cookiestatement.

Stopfakers verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gebruiken. Tenzij u:

­uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de verstrekking.

­Stopfakers wettelijk verplicht is om de gegevens te verstrekken.

Vindt er een doorgifte naar landen buiten de EU plaats?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de grenzen van de Europese Unie verwerkt.

Vindt er geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling plaats?

Stopfakers maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Voor welke termijn worden persoonsgegevens bewaard?

Uw gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht bewaard. Op basis van onze administratieplicht dienen we bepaalde gegevens gedurende 7 jaar te bewaren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Stopfakers heeft vanzelfsprekend alle noodzakelijke passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Op zowel organisatorisch als technisch gebied worden alle data vertrouwelijk behandeld.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Stopfakers?

Inzagerecht: u kunt de door Stopfakers verwerkte persoonsgegevens inzien.

Correctie- en verwijderingsrecht: u kunt gegevens laten wijzigen of verwijderen.

Recht van bezwaar: u kunt uzelf altijd afmelden voor bijvoorbeeld e-mailings. Uw bezwaar tegen niet-commercieel gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor onze administratie, lossen we in onderling overleg op.

Recht op beperking: als u vindt dat wij niet de juiste persoonlijke gegevens hebben van u, heeft u het recht om uw gegevens tijdelijk te laten ‘bevriezen’.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt uw gegevens door ons in een gangbaar machinaal formaat laten overdragen aan een ander verantwoordelijke persoon.

Intrekking van toestemming: u heeft altijd het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Wijzigingen?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de Stopfakers.

Vooraf toestemming voor nieuwe doeleinden

Stopfakers kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen voordat we uw gegevens hiervoor gaan gebruiken. U krijgt dan vanzelfsprekend de mogelijkheid om uw deelname te weigeren.

Klachten? www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de toezichthouder via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Nog vragen? Mail naar info@stopfakers.nl

Heeft u nog vragen over dit Privacy Statement of ons privacybeleid? Of wilt u een beroep doen op één van uw wettelijke rechten? Neem dan contact op met via info@stopfakers.nl We reageren dan binnen de verplichte termijn van vier weken op uw vraag of verzoek.